Polityka prywatności

Informacja formalna na początek – administratorem strony jest Anita Rawa-Kochanowska, prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą „Psychoterapia Lublin dr Anita Rawa-Kochanowska”, Rudka Kozłowiecka 16a, 21-025 Niemce, NIP: 821-206-02-12, REGON: 366233864.

W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych z polityką prywatności, w każdej chwili możesz skontaktować się ze mną, wysyłając wiadomość na adres kontakt@doktorrawa.pl.

Kontakt e-mailowy

Kontaktując się ze mną za pośrednictwem poczty elektronicznej, w tym również przesyłając zapytanie poprzez formularz kontaktowy, w sposób naturalny przekazujesz mi swój adres e-mail jako adres nadawcy wiadomości. Ponadto, w treści wiadomości możesz zawrzeć również inne dane osobowe. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne, by nawiązać kontakt.

Twoje dane są w tym przypadku przetwarzane w celu kontaktu z Tobą, a podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, czyli Twoja zgoda wynikające z zainicjowania ze mną kontaktu. Podstawą prawną przetwarzania po zakończeniu kontaktu jest usprawiedliwiony cel w postaci archiwizacji korespondencji na potrzeby wewnętrzne (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

Treść korespondencji może podlegać archiwizacji i nie jestem w stanie jednoznacznie określić, kiedy zostanie usunięta. Masz prawo do domagania się przedstawienia historii korespondencji, jaką ze mną prowadziłaś/eś (jeżeli podlegała archiwizacji), jak również domagać się jej usunięcia, chyba że jej archiwizacja jest uzasadniona z uwagi na moje nadrzędne interesy, np. obrona przed potencjalnymi roszczeniami z Twojej strony.

Zgoda na cookies

Podczas pierwszej wizyty na stronie wyświetlana jest Ci informacja na temat stosowania plików cookies. Dzięki specjalnemu narzędziu masz możliwość zarządzania plikami cookies z poziomu strony. Ponadto, zawsze możesz zmienić ustawienia cookies z poziomu swojej przeglądarki albo w ogóle usunąć pliki cookies. Przeglądarki zarządzają ustawieniami cookies na różne sposoby. W menu pomocniczym przeglądarki internetowej znajdziesz wyjaśnienia dotyczące zmiany ustawień cookies. Pamiętaj, że wyłączenie lub ograniczenie obsługi plików cookies może powodować trudności w korzystaniu z moich stron, jak również z wielu innych stron internetowych, które stosują cookies. 

Google Analytics

Korzystam z narzędzia Google Analytics zapewnianego przez Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Działania w tym zakresie realizuję, opierając się na moim prawnie uzasadnionym interesie, polegającym na tworzeniu statystyk i ich analizie w celu optymalizacji moich stron internetowych.

Możesz zapobiec rejestrowaniu zgromadzonych przez pliki cookies danych dotyczących korzystania przez Ciebie z mojej strony internetowej przez Google, jak również przetwarzaniu tych danych przez Google, instalując wtyczkę do przeglądarki znajdującą się pod następującym adresem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

W ramach Google Analytics zbieram również dane demograficzna oraz dane o zainteresowaniach. W ramach ustawień plików cookies bezpośrednio z poziomu mojej strony możesz zadecydować, czy wyrażasz zgodę na zbieranie o Tobie takich danych, czy nie.

Jeżeli jesteś zainteresowany/a szczegółami związanymi z przetwarzaniem danych w ramach Google Analytics, zachęcam do zapoznania się z wyjaśnieniami przygotowanymi przez Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245.

Facebook Pixel

Korzystam z narzędzi marketingowych dostępnych w ramach serwisu Facebook i zapewnianych przez Facebook Inc., 1601 S. California Ave. Palo Alto, CA 94304, USA. W ramach tych narzędzi kieruję do Ciebie reklamy w serwisie Facebook. Działania w tym zakresie realizuję, opierając się na moim prawnie uzasadnionym interesie w postaci marketingu własnych produktów lub usług.

W celu kierowania do Ciebie reklam spersonalizowanych pod kątem Twoich zachowań w mojej witrynie, zaimplementowałam w ramach moich stron Pixel Facebooka, który w sposób automatyczny gromadzi informacje o Twoim korzystaniu z mojej witryny w zakresie przeglądanych stron. Zgromadzone w ten sposób informacje są najczęściej przekazywane do serwera Facebooka w Stanach Zjednoczonych i tam przechowywane.

Informacje zbierane w ramach Pixela Facebooka są anonimowe, tj. nie pozwalają mi na Twoją identyfikację. Wiem jedynie, jakie działania podjęłaś w ramach mojej strony. Informuję Cię jednak, że Facebook może łączyć te informacje z innymi informacjami o Tobie zebranymi w ramach korzystania przez Ciebie z serwisu Facebook i wykorzystywać dla swoich własnych celów, w tym marketingowych. Takie działania Facebooka nie są już zależne ode mnie, a informacji o nich możesz szukać bezpośrednio w polityce prywatności Facebooka: https://www.facebook.com/privacy/explanation. Z poziomu swojego konta na Facebooku możesz również zarządzać swoimi ustawieniami prywatności.

RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że: 

▪ administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Psychoterapia Lublin dr Anita Rawa-Kochanowska, Rudka Kozłowiecka 16a, 21-025 Niemce, NIP 821-206-02-12, REGON: 366233864; zwana danej Administratorem

▪ administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych: imię i nazwisko, numer telefonu, i/lub adres zamieszkania, i/lub telefon, e-mail, login do komunikacji on-line, numer konta w przypadku płatności przelewem; ewentualnie PESEL, numer dowodu osobistego, stan rodzinny stan zdrowia i/lub dane pacjenta będącego pod Pani/Pana opieką prawną (jeśli dotyczy)

▪ Pani/ Pana dane osobowe (oraz osoby będącej pod Pana/Pani opieką prawną) przetwarzane będą w celu prowadzenia dokumentacji psychoterapeutycznej/psychologicznej, prowadzenia sesji online, wystawiania zaświadczeń, opinii oraz faktur i nie będą udostępniane innym odbiorcom. W przypadku udostępniania danych innym podmiotom np. biuru rachunkowemu, będą przekazywane w oparciu o umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych.

▪ odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp”;

▪ podanie danych osobowych jest dobrowolne ale niezbędne do zawarcia umowy. W przypadku nie podania danych, niemożliwe jest zawarcie umowy o świadczenie usług psychoterapeutycznych/ poradnictwa psychologicznego/ konsultacji psychologicznych/ zaświadczeń/ innych dokumentów zawierających dane osobowe i wszelkich czynności z nimi związanych.

▪ Przysługuje Pani/Panu:

− prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

− prawo do żądania sprostowania (poprawiania) swoich danych, do ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania;

− prawo do przeniesienia danych osobowych;

− prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;

− prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani/Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszania (w Polsce jest to Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa)

− cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych.

▪ Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

▪ Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez Administratora przez okres 20 lat, jeśli będzie to dokumentacja medyczna.

error: Content is protected !!
Scroll to Top