REGULAMIN

 1. Osoba zgłaszająca się do dr Anity Rawa-Kochanowskiej (PsychoWsparcie Doktor Rawa) skorzystać może z konsultacji psychologicznej, terapii indywidualnej, sesji superwizyjnej albo mentoringowej. Sesje mogą odbywać się stacjonarnie w Lublinie, on-line lub w trybie mieszanym – w zależności od ustaleń.
 2. Sesje prowadzone są w nurcie Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach.
 3. Prowadząca terapię dr Anita Rawa-Kochanowska jest certyfikowaną terapeutką Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach, regularnie podnoszącą kwalifikacje i superwizującą swoją pracę. Terapeutka zobowiązuje się do pracy z klientem/klientką przy wykorzystaniu całej swojej wiedzy, doświadczenia i należytego zaangażowania w pracę na rzecz dobra klienta/klientki i procesu terapeutycznego. 
 4. Czas trwania terapii zależy od potrzeb i celów Klienta. Zgodnie z zasadami Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach, terapia trwa tak krótko jak to jest możliwe w przypadku konkretnego klienta/klientki.
 5. Sesje terapeutyczne odbywają się z częstotliwością ustaloną wspólnie przez terapeutkę i klienta/klientkę, nie częściej niż raz w tygodniu; zazwyczaj raz na dwa tygodnie.
 6. Spotkania z terapeutką są płatne180 zł za jedną sesję i trwają 50 minut. Informacja o ew. zmianie cen nastąpi z miesięcznym wyprzedzeniem. Możliwa jest płatność gotówką w gabinecie, przelewem tradycyjnym (numer konta 44 1020 3147 0000 8102 0036 2574) bądź przelewem blik na numer telefonu (+48 605 33 55 15). W przypadku płatności przelewem winna ona nastąpić najpóźniej na dzień przed umówioną sesją. 
 7. O ewentualnych przerwach w terapii lub propozycji zmiany terminu sesji następujących z przyczyn losowych, terapeutka powiadomi klienta/klientkę z możliwie dużym wyprzedzeniem.
 8. W przypadku spóźnienia klient/klientka płaci za całą sesję – nie jest ona jednak przedłużana.
 9. W przypadku nieobecności na sesji lub odwołaniu sesji na mniej niż 2 dni przed ustalonym terminem, klient/klientka winien jest uregulować należność za nią przelewem lub na następnej sesji.
 10. Opuszczenie przez klienta/klientkę sesji bez wcześniejszego uprzedzenia lub powtarzające się przerwy w terapii mogą zostać potraktowane przez terapeutę jako rezygnacja z terapii.
 11. Terapia, ze względu na czynniki losowe, może – po uzgodnieniu z terapeutką – zostać zawieszona. Powrót do terapii możliwy jest w miarę wolnych terminów.
 12. W czasie trwania terapii, klient/klientka nie może pozostawać w terapii u innego terapeuty – chyba, że terapeutka zdecyduje inaczej.
 13. W czasie sesji klient/klientka nie może znajdować się pod wpływem alkoholu, leków zaburzających świadomość lub środków psychoaktywnych.
 14. W czasie sesji – bez obopólnej zgody klienta/klientki i terapeutki – żadnej ze stron nie wolno korzystać z urządzeń rejestrujących dźwięk lub obraz.
 15. Zakończenie terapii następuje, gdy minął uzgodniony czas jej trwania lub osiągnięte zostały cele terapii. 
 16. Po zakończeniu terapii klient/klientka może skorzystać – w miarę wolnych terminów – z płatnych konsultacji bez konieczności wznawiania terapii. 
 17. Wszystkie informacje przekazywane przez klienta/klientkę objęte są tajemnicą zawodową. Dotyczy to także samego faktu korzystania z terapii lub jej przerwania – również wobec bliskich klienta/klientki. Wyjątkiem są sytuacje regulowane przez prawo m.in.: podejrzenie zagrożenia życia lub zdrowia klienta/klientki lub innych osób.
 18. Współpracując z innymi specjalistami leczącymi klienta/klientkę (np. psychiatrą), terapeutka udostępnia – za wiedzą klienta/klientki – wyłącznie niezbędne dane.
 19. Terapeutka może konsultować przypadek klienta/klientki z innymi specjalistami lub omawiać go na superwizji. Dane personalne klienta/klientki nie są wówczas ujawniane, a terapeutka dokłada starań, aby wszelkie informacje były anonimizowane uniemożliwiając identyfikację klienta/klientki.
 20. Pomiędzy sesjami, w celach organizacyjnych, kontakt z terapeutką możliwy jest w dni powszednie w godzinach 9-21. Preferowaną formą kontaktu jest sms (605335515). Można też kontaktować się mailowo (kontakt@doktorrawa.pl) lub poprzez Messenger bądź Instagram strony PsychoWsparcie. Terapeutka odpowie w miarę swoich możliwości czasowych.
 21.  W czasie trwania procesu terapeutycznego w każdym momencie istnieje możliwość powrotu do rozmowy na temat powyższych zasad.error: Content is protected !!
Scroll to Top